دعامه اړیکو مسوول

متماز حیدری د عامه اړیکو مسوول

تماس شمیره: 

0744933351

0797989967

ایمیل آدرس

mumtaz.haidari@gmail.com