گالری رسانه

گزارش تصویری ازجلسه یافته های نظارتی کمیسیون

فعالیت ها و دستآوردهای ربع دوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روبایت تصویر

پلان کاری سال مالی 1400 دیپارتمنت نظارت از تطبیق ق ا براجراآت موسسات وادارات غیر دولتی

کارکردها و فعالیت های سال مالی 1399 دیپارتمنت نظارت از تطبیق ق ا بر اجراآت موسسات وادارات غیر دولتی

معرفی دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی براجراآت موسسات وادارات غیر دولتی

قوانین اساسی افغانستان در امتداد زمان

نشر ویدیو از جلسه طی مراحل فرامین تقنینی وطرح قوانین

فعالیت های 1399 مشاوریت حقوقی مقام

معرفی مشاوریت حقوقی مقام کمیسیون

فلم مستند سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان

مستند کارکردها و دستآوردهای کمیسیون به روایت تصویر در سال 1399

کارکردها و دستآوردهای کمیسیون به روایت تصویر در ربع اول سال مالی 1400

پلان کاری دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی کمیسیون در سال مالی 1400 خورشیدی

فعالیت ها و دستآوردهای دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی کمیسیون در سال مالی1399 خورشیدی

اهداف و وظایف دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

پلان کاری دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی کمیسیون در سال مالی 1400 خورشیدی

Pagination