د مونږ سره اړیکه

34.5553494, 69.207486

Contact information

د غازی شاه محمود خان څلور لاری، کابل ، افغانستان
۷۶ ۷۸ ۲۱۰ ۲۰(۰)۹۳+
info@icoic.gov.af