دمقام دفتر

  • "اسرارالله "همدرد

  •  د اساسي  قانون پر تطبیق د څارنې  خپلواک  کمېسیون دمقام دفتر رئیس

  • د اریکی شمیره :+93744125588 

  • ایمیل آدرس : asrar_hamdard@yahoo.com

  • asrar.hamdard@icoic.gov.af