د کمیسیون ماموریت

د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کميسيون د رامنځته کيدو هدف، د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ نظام پياوړتيا او بنستيز کيدل دي چې په دې برخه کې د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې د جمهوري رياست، د دولت د درې ګونو قواوو او ټولو دولتي او نادولتي ادارو د کړنو او فعاليتونو له څرنګوالي څخه څارنه وشي. دغه کميسيون د عامه پوهاوي او د اساسي قانون د حکمونو له رعايت او تطبیق څخه د څارنې له لارې په هېواد کې د اساسي قانونن حاکميت او د ولسواکو بهيرونو د تحقق په لټه کې دی.