گزارشات

گزارشات وفعالیت های کمیسیون طی سال مالی 1399

شماره گزارشات  دانلود
1 گزارش شش ماهه مراجع اطلاع رسانی کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید
2    
3    

 

 گزارشات بخش های مسلکی واداری کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی طی سال 1398

شماره گزارشات  دانلود
1 گزارشات دیپارتمنت های مسلکی کمیسیون طی سال 1398 از اینجا دانلود نماید
2 گزارشات از بخش های اداری کمیسیون طی سال 1398  از اینجا دانلود نماید
3  گزارشات از بخش  مالی کمیسیون طی سال1398  از اینجا دانلود نماید
4 گزارشات از بخش  تدارکات کمیسیون طی سال1398 از اینجا دانلود نماید
5  گزارشات از بخش  تفتیش داخلی کمیسیون طی سال1398  از اینجا دانلود نماید