کارشناس اطلاع رسانی

 "عبدالباعث "سیفی

کارشناس اطلاع رسانی  

:شماره های تماس

0744933351

0789840709

ایمیل آدرس

Baies.shekhani@gmail.com

اوقات کار از 8:30 الی 3:30