ریاست دفتر مقام

  • "اسرارالله "همدرد

  •  رئیس دفترمقام کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

  • شماره تماس : +93744125588

  • ایمیل آردس : asrar_hamdard@yahoo.com

  • asrar.hamdard@icoic.gov.af