فهرست منابع امتحان ( تحریری و مصاحبه) بست های رقابتی مسلکی و امتحان تقریری ( مصاحبه) بست های رقابتی حمایوی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

icoic_admin
Sat, Jul 31 2021 4:30 AM
026

Publish Date

Closing Date

"طبق ضمیمه شماره (3) مورخ 7/2/1400 طرزالعمل تعیینات بست های سوم و چهارم کارکنان خدمات ملکی، اینک فهرست منابع امتحان ( تحریری و مصاحبه) بست های رقابتی مسلکی و امتحان تقریری ( مصاحبه) بست های رقابتی حمایوی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به دسترس متقاضیات بست های رقابتی قرار داده شد.

کاندیدان محترم می توانند جهت آمادگی در امتحانات، به منابع و مآخذ ذیل مراجعه نمایند."

 • قانون اساسی، مصوب سال 1382
 • قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، منتشره جریده رسمی نمبر (986) مورخ 15/4/1388
 • اصول وظایف داخلی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، نافذه مؤرخ 14/6/1389
 • قانون اجراآت اداری، منتشره جریده رسمی نمبر (1298) مؤرخ 15/1/1397
 • قانون کار، منتشره جریده رسمی نمبر (966) مؤرخ 16/9/1387
 • قانون کارکنان خدمات ملکی، منتشره جریده رسمی نمبر (951) مؤرخ 16/4/1387
 • مقرره امورذاتی کارکنان خدمات ملکی، منتشره جریده رسمی نمبر (992) مؤرخ 26/5/1388
 • مقرره طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی، منتشره جریده رسمی نمبر     ( ۹۰۰) مؤرخ ۵/۷/1385
 • قانون تدارکات، منتشره جریده رسمی نمبر (1223) مؤرخ 27/6/1395
 • قانون مالیات برعایدات، منتشره جریده رسمی نمبر (976) مؤرخ 28/12/1387
 • تفتیش براساس خطر در سکتور عامه، منتشره سال 1395 توسط اداره عالی تفتیش
 • قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، منتشره جریده رسمی نمبر (856) مؤرخ 1384
 • قانون دسترسی به اطلاعات منتشره جریده رسمی نمبر (1358) مؤرخ 28/7/1398
 • حقوق اساسی، چاپ سوم، سال 1394  از قانونپوه محمد سرور دانش
 • مبانی اصول مدیریت، چاپ سوم، سال 1397 از پوهنوال عبدالطیف رحمانی
 • میتودهای پالیسی سازی عامه، چاپ دوم، سال 1397 از میلاد بارکزی
 • مدیریت عمومی، چاپ اول، سال 1399 از خلیل الرحمن سروری