اعلان مجدد داوطلبی قرارداد پرزه جات

icoic_admin
026

Publish Date

Closing Date

Location کابل

(کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در نظر دارد (۸۶۶) قلم پررزه و (۴۴) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه خویش را برای سال مالی ۱۴۰۰ از طریق روش داوطلبی باز داخلی تدارک و عقد قرارداد نماید. شرکت ها و موسسات که خواهش اشتراک درپروسه داوطلبی را داشته باشند الی یوم دوشنبه مؤرخ  ۲۱ / ۴ / ۱۴۰۰ جهت اخذ شرطنامه به مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون واقــع چهاراهی ملک اضغر گلبهار سنتر منزل هفتم مراجعه نمایند، تضمین اخذ میگردد).

More tenders

Tue, Dec 29 2020 5:16 AM
Background image

اعلان مجدد دعوت برای داوطلبی مقدار (866) قلم پرزه و (41) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه کمیسیون

 

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی004 ICOIC/NCB/}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خ . . .

Tue, Jul 09 2019 9:51 AM
Background image

TENDERS

TENDERS

Tue, Jul 09 2019 9:49 AM
Background image

Tander

Tander

Back to tenders