جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد

icoic_admin
Tue, Jun 08 2021 9:04 AM
18

این جلسه تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی، دکتر سید‌ ابوبکر متقی و دکتر عبدالله شفایی اعضای کمیسیون، اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، سنگر حسین زی رئیس دارالانشاء، محمد نادر علم رئیس دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات و مؤسسات غیر دولتی، خلیل الله حبیبی رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی و محمد ظریف عباسی آمر پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه کمیسیون تدویر یافت.

در این جلسه روی موضوعات گزارش کاری ربع اول سال مالی 1400 دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات و مؤسسات غیر دولتی، فارمت واحد پیشنهاد تفاهمنامه های همکاری میان کمیسیون و ادارات، مسوده مشوره حقوقی کمیسیون در رابطه به جنایت علیه بشریت، طرح ایجاد مرکز تحقیقاتی قانون اساسی، مسوده مجلس کمیسیون در خصوص ماده های 10، 45 و 46 قانون اساسی و موضوعات متفرقه دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

18

در جلسه امروز نخست، قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، از چگونگی تطبیق مصوبات جلسه گذشته گزارش ارائه نموده و همچنان اعضای جلسه گزارش کاری ربع اول سال مالی 1400 دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات و مؤسسات غیر دولتی که توسط محمد نادر علم رئیس این دیپارتمنت ارائه گردید، استماع نموده و هدایت دادند که پیرامون تکمیل شدن این گزارش هدایات لازم داده شد.

دکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون روی مسوده مشوره حقوقی کمیسیون در رابطه به جنایت علیه بشریت معلومات ارائه نمود و اعضای جلسه بعد از بحث و تبادل نظر گفتند که این موضوع به بحث و مداقه بیشتر نیاز دارد تا مستند سازی روی آن صورت گیرد.

سپس اعضای جلسه در رابطه به طرح ایجاد مرکز تحقیقاتی قانون اساسی کمیسیون صحبت نموده و فیصله شد که این موضوع بعد از توشیح قانون کمیسیون در یکی از جلسات این کمیسیون روی آن بحث صورت خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون راجع به مسوده مجلس کمیسیون در خصوص ماده های 10، 45 و 46 قانون اساسی نظریات شان را شریک ساخته و این موضوع را جهت غنامندی و مستند سازی بیشتر به جلسه بعدی محول نمودند.

در ادامه محمد ظریف عباسی آمر پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه، فارمت واحد پیشنهاد تفاهمنامه های همکاری میان کمیسیون و ادارات را مطرح نمود که قابل توجه جلسه قرار گرفته و گفتند که تمام تفاهمنامه های کمیسیون بررسی شود تا از چگونگی آجراآت آن معلومات بدست آید همچنان در زمینه اعضای مجلس به آمریت پلان و مشاور حقوقی مقام وظیفه سپردند تا این طرح را نهایی نمایند.

در اخیر، اعضای جلسه پیرامون گزارش کمیته اخذ امتحان کارکنان برای کنفرانس تحقیقاتی کشور کوریای جنوبی، مقرره طرز تضمین معتمدین وزارت مالیه و طرزلعمل تکنالوژی معلوماتی کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Latest news

Sat, Jan 16 2021 5:38 AM
Background image

The 17th anniversary of adoption of the Constitution was celebrated at the Ministry of Labor and Social Affairs

The ceremony was held in presence of the leadership of the Ministry of Labor and Social Affairs, Dr. Mohammad Haroon Stanekzai Head of the Department of Reading the Law and Recognizing. . .

Wed, Jan 13 2021 10:44 AM
Background image

The 17th anniversary of the adoption of the constitution was celebrated at the Ministry of Commerce & Industry.

The ceremony was attended by Abdul Karim Malekyaar Deputy Minister for Industry and Commerce, Mohammad Nader Alam head of Department of monitoring and implementing of the constitution. . .

BACK TO NEWS