سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره عالی بررسی برگزار شد.

icoic_admin
Wed, Feb 12 2020 11:24 AM
00200

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار یک روزه را تحت عنوان « گفتمان بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان» قبل از ظهر روزدو‌شنبه 21 دلو 1398، به همکاری اداره عالی بررسی، در تالار آن اداره  برگزارنمود.
در این سیمینار محترم دکتور عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم محمد ظریف علم ستانکزی رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی اداره عالی بررسی، محترم مختار آغا سعیدی رئیس تفتیش داخلی، محترم محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، رؤسا و شماری از کارمندان آن  اداره نیز اشتراک ورزیده بودند.

0010


سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس محترم محمد ظریف علم ستانکزی رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی اداره عالی بررسی، ضمن خوش آمدید از مسؤلین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت برگزاری این سیمینار تشکری نموده پیرامون فصل دوم قانون اساسی  در مورد بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان معلومات ارائه نموده افزود: بدون شک در عدم آگاهی نمی توانیم از حقوق خود دفاع کنیم و یا حق خود را بشناسیم. همچنین ماده 22 قانون اساسی اصل تساوی بین اتباع افغانستان را بیان نموده، هیچ نوع تبعیض را قابل قبول ندانسته و به نصوص شرعی استوار بوده که اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.   

0400

 

متعاقباً محترم دکتور عبدالرؤوف هروی، پیرامون قانون اساسی صحبت کرده و افزود: قانون اساسی یک وثیقه ملی و عالی ترین سند حقوقی یک کشور است که تمام تشکیلات دولت، وظایف و صلاحیت های قوه سه گانه، حقوق و آزادیهای اساسی اتباع را در بر دارد. مطابق به فصل دوم قانون اساسی، اتباع حقوقی دارند و قانون اساسی تامین کننده آزادی ها و حقوق آنها بوده که قابل معامله نیست.

0020

همچنان وی بیان نمود، بخاطر حراست و صیانت از احکام قانون اساسی دو روش وجود دارد یکی آن روش سیاسی است، اگر یک مسئله یی  مغایر احکام قانون اساسی باشد شورای قانون اساسی میتواند آن را لغو نموده و به آن عمل نکنند، دیگر آن، روش قضایی؛ قوه قضائیه صلاحیت دارد تا برتری قانون اساسی را نسبت  به دیگر قوانین حفظ و حراست کند و نیز در مورد محاکم و شورای  قانون اساسی در جهان برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمود.

همچنان دکتور هروی افزود : « کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وظیفه صیانت و حراست از قانون اساسی را دارا می باشد و آگاهی دهی از قانون اساسی را برای مردم در ارتباط با تطبیق احکام قانون اساسی وظیفه خود دانسته،  تا مردم از قانون اساسی را که به مثابه وثیقه ملی است آگاهی حاصل نمایند.»
همچنان محترم محمد ضيأ فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در رابطه به  قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان معلومات ارائه نمود و افزود: وقتی جامعه ملل بوجود آمد دو موضوع یکی داشتن استقلال؛ دیگری داشتن قانون اساسی شرط اساسی برای عضویت در این سازمان پنداشته می شد.

همچنین فرهمند افزود: در افغانستان آزادی بیان از هرگونه تعرض مصؤن است و حرمت مسکن در قانون اساسی به شکل عالی مورد توجه قرار گرفته است؛ بشمول دولت هیچ کسی حق ندارد تا بدون اجازه ساکن و حکم محکمه داخل مسکن شخص شود.

در ادامه محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی پیرامون بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی بحث نموده و روی امنیت و عدالت تمرکز بیشتر نمود. 
در اختتام محفل، پرسش های در مورد قانون اساسی  از سوی اشتراک کننده گان محفل مطرح گردیده و از جانب محترم دکتورهروی پاسخ ارائه گردید.

 

 

Latest news

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Wed, Feb 19 2020 11:39 AM
Background image

Breach of Constitutional Articles in Legal and judicial Organs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was convened on 27 Dalwa under the chairmanship of Qazawatyar Mohammad Aref Hafez Secretary of the. . .

Wed, Feb 19 2020 11:33 AM
Background image

Commission Findings: Contravention of Article 42 of the Constitution by the Ministry of Finance

Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution On 27 Dalwa, Current Year in Chairmanship of the Qanonpoh Dr. Mohammad Qasim Hashemzai President of the. . .

BACK TO NEWS