جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی امروز برگزار شد.

icoic_admin
Wed, Feb 12 2020 11:20 AM
0010

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی قبل از ظهر یکشنبه 20 دلو سال روان، تحت ریاست قانونپوه  دوکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.

جلسه با آیات چند از کلام الله مجید آغاز شد سپس منشی کمیسیون، ازچگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه بطور فشرده گزارش ارایه نموده و روی موضوعات شامل آجندا بحث کرد.

نخست، قانونپوه دوکتور محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پیرامون هفته تجلیل از قانون اساسی، صحبت نموده و در مورد ادارات که در هفته تجلیل از قانون اساسی سهم فعال داشتند قدردانی نموده و در مورد ادارات که طبق حکم جلاالتمآب رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه هفته تجلیل از شانزدهمین سالگرد قانون اساسی را تجلیل ننمودند، لست آن ادارات به مقام عالی دولت، گزارش گردد. 

در ادامه، گزارش نظارت از زندان بگرام از سوی دیپارتمنت نظارت از ادارات و موسسات دولتی به جلسه ارایه گردیده بود و تصمیم برآن شد تا جهت غور و بررسی بیشتر به  جلسه بعدی محول گردد.

0066

همچنان، دیدگاه آمریت پلان، ارزیابی و ارتباط خارجه در مورد روند پلان گذاری با در نظرداشت مؤلفه های پلان گذاری و استراتیژی 5 ساله کمیسیون و نیز بر مبنای نیازمندی در راستای تطبیق و حاکمیت قانون اساسی استماع گردید و نیز زمینه جلب همکاری از جانب نهادهای ملی و بین المللی که در راستای حمایت از سکتور عدلی و قضایی همکاری می نمایند نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.متعاقباً اعضای کمیسیون در خصوص دیدگاه آمریت پلان نظریات و پیشنهادات خویش را با آمریت پلان در بخش پلان سازی شریک نموده و فیصله گردید تا در یک هماهنگی لازم با دیپارتمنت ها پلان سال مالی 1399 را با در نظرداشت اهداف پیش بینی شده در استراتیژی 5 ساله کمیسیون شریک و جهت تائید به مجلس کمیسیون ارائه بدارند.  

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

Latest news

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Wed, Feb 19 2020 11:39 AM
Background image

Breach of Constitutional Articles in Legal and judicial Organs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was convened on 27 Dalwa under the chairmanship of Qazawatyar Mohammad Aref Hafez Secretary of the. . .

Wed, Feb 19 2020 11:33 AM
Background image

Commission Findings: Contravention of Article 42 of the Constitution by the Ministry of Finance

Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution On 27 Dalwa, Current Year in Chairmanship of the Qanonpoh Dr. Mohammad Qasim Hashemzai President of the. . .

BACK TO NEWS