​​​​​​​دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات دولتی

این دیپارتمنت به منظور پلان گذاری، اداره وسازماندهی پروسه‌های کار نظارت از اجراآت وزارت ها وادارات دولتی براساس احکام قانون اساسی، ایجاد گردیده است، تا از این طریق میزان رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی در کشور افزایش یابد. دیپارتمنت یاد شده در راستای اهداف استراتیژیک کمیسیون تا کنون، فعالیت‌های زیادی را انجام داده که اینک فشرده آن  به‌گونه اجمال بیان می‌گردد:

  1. نظارت از ریاست‌های صحت‌عامه، عدلیه، کار و امور اجتماعی، انکشاف دهات، شورای ولایتی، معارف، اطلاعات و فرهنگ، محابس و توقیف خانه های ولایات بامیان و هرات و برخی ادارت دولتی و شوراهای ولایتی ولایات پنجشير، پروان، کاپيسا و میدان وردک؛
  2. نظارت از وزارت‌های امور خارجه، عدلیه، امور زنان، صحت عامه، وزارت دولت در امور پارلمانی، کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و  انتخابات، ستره محکمه، شورای ملی و شرکت برشنا به‌منظور تطبیق و رعایت مواد ۷، ۳۱ ،۴۱،  ۴۲، ۷۹، ۱۲۹، ۱۴۰و ۱۵۴ قانون اساسی؛
  3. بررسی۵۵ مورد عرایض و شکایات واصله و احاله آن به مراجع ذیربط؛
  4. مطالعه ۴۵ مورد مسوده اسناد تقنینی غرض مطابقت آن با قانون اساسی؛
  5. نظارت از مراکز سلب آزادی مرکز و 23  ولایت؛
  6. نظارت از شفاخانه‌های صدری ابن سينا، وزير محمد اکبرخان، علی آباد، جمهوریت و میوند و لابراتوارهای مرکزی؛
  7. ارائه‌ گزارش از 72 مورد نقض وعدم تطبیق احکام  فصل دوم قانون اساسی (حقوق و وجایب اتباع) در برخی از محلات و مراکز سلب آزادی به مقام کمیسیون و ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان.