گزارشات

گزارشات وفعالیت های کمیسیون طی سال مالی 1400

شماره گزارشات  دانلود
1 گزارش ربع اول مرجع اطلاع رسانی کمیسیون طی سال مالی ۱۴۰۰ از اینجا دانلود نماید
2 گزارش ربع دوم مرجع اطلاع رسانی کمیسیون طی سال مالی ۱۴۰۰ از اینجا دانلود نماید
3 گزارش وکارکرد های 5 ساله کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از اینجا دانلود نماید
4   از اینجا دانلود نماید
5   از اینجا دانلود نماید
6   از اینجا دانلود نماید

 

گزارشات وفعالیت های کمیسیون طی سال مالی 1399

شماره گزارشات  دانلود
1 گزارش سالانه مراجع اطلاع رسانی کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید
2 گزارش پاسخدهی دولت به ملت کمیسینون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از اینجا دانلود نماید
3 گزارش دستآوردها و فعالیت های کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید
4 گزارشات آمریت تفتیش داخلی کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید
5 گزارشات مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید
6 گزارشات آمریت مالی کمیسیون طی سال مالی 1399 از اینجا دانلود نماید

 

 گزارشات بخش های مسلکی واداری کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی طی سال 1398

شماره گزارشات  دانلود
1 گزارشات دیپارتمنت های مسلکی کمیسیون طی سال 1398 از اینجا دانلود نماید
2 گزارشات از بخش های اداری کمیسیون طی سال 1398  از اینجا دانلود نماید
3  گزارشات از بخش  مالی کمیسیون طی سال1398  از اینجا دانلود نماید
4 گزارشات از بخش  تدارکات کمیسیون طی سال1398 از اینجا دانلود نماید
5  گزارشات از بخش  تفتیش داخلی کمیسیون طی سال1398  از اینجا دانلود نماید