کارشناس اطلاع رسانی

 "عبدالباعث "سیفی

کارشناس اطلاع رسانی  

0744933351-0789840709 :شماره های تماس

ایمیل آدرسBaies.shekhani@gmail.com

اوقات کار از 8:00 الی 4:00