مسوول ارتباط عامه

ممتاز حیدری مسوول ارتباط عامه 

:شماره های تماس

0744933351

0797989967

ایمیل آدرس

mumtaz.haidari@gmail.com