ماموریت کمیسیون

 هدف از ایجادکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تقویت و نهادینه شدن نظام مبتنی بر قانون اساسی است، که درین راستا از چگونگی کارکرد و فعالیت‌های رییس جمهور، قوای سه‌گانه دولت، تمامی ادارات و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی در پرتو احکام قانون اساسی نظارت به‌عمل می‌آورد. این کمیسیون از طریق ارائه نظریه تفسیری و مشوره حقوقی به رییس جمهور و سایر نهاد های دولتی، آگاهی عامه و نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی، در پی تحقق حاکمیت قانون و فرایندهای دموکراتیک در کشور است.