ریاست دفترمقام کمیسیون

ریاست دفتر مقام کمیسیون وظیفه اساسی تأمین هماهنگی و ارتباط را در زمینه تحقق و تکثیر هدایات رئیس و اعضای محترم کمیسیون در روشنائی اصول و وظایف داخلی و قانون کمیسیون به عهده داشته و یکی از بخش­های اساسی  تحقق صلاحیت ها و وظایف رئیس و اعضای کمیسیون می باشد.

 این ریاست مطابق تشکیل منظور شده سال 1399 دارای مدیریت‌های تحت اثر به عناوین ذیل می‌باشد:

 • مدیریت عمومی اجرائیه ریاست دفتر مقام‌؛
 • مدیریت عمومی اسناد، ارتباط و آرشیف؛
 • مدیریت تعقیب و پیگیری مصوبات رهبری دولت (کابینه، کمیته عدلی و قضایی، شورای عالی حاکمیت قانون و کمیته قوانین)؛
 • مدیریت های عمومی اجرائیه اعضای کمیسسیون؛

ریاست دفتر مقام وظیفه هماهنگی و تسهیل کننده را در راستای تطبیق و تحقق فرامین، احکام، هدایات، مصوبات و برنامه‌های مقام کمیسیون در روشنایی قوانین و مقررارت نافذه  با در نظر داشت لایحه وظایف و پلان مرتبه خود به شرح زیر به منصه اجرا گذاشته است.

 • تأمین ارتباط میان کمیسیون و سائر وزارت خانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از طریق ارسال و مرسول.

 • ترتیب آجندا و تنظیم مجالس عادی و فوق العاده کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، اشتراک در مجالس عادی و فوق العاده کمیسیون، تحریر و تکثیر مصوبات مجالس عادی و فوق العاده کمیسیون.

 • هماهنگی و تنظیم اشتراک مقام و اعضای کمیسیون در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضائی.

 • هماهنگی و تنظیم جلسات مقام با بخش‌های مسلکی و اداری کمیسیون به منظور اخذ هدایات و انجام بهتر وظایف در بخش های مربوطه.

 • مدیریت از تنظیم سفر های خارجی رئیس و اعضای کمیسیون و ارسال گزارش آن در هماهنگی با مدیریت ارتباط خارجه.

 • ابلاغ احکام، فرامین مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا، مصوبات رهبری دولت (کابینه، کمیته عدلی و قضایی، شورای عالی حاکمیت قانون و کمیته قوانین) همچنان ابلاغ احکام و هدایات مقام کمیسیون به بخش های مربوطه و حصول اطمینان از چگونگی رعایت و تطبیق آنها.

 • تنظیم ملاقاتها، جلسات و تأمین ارتباطات اعضای کمیسیون، پیشبرد امور اداری و همآهنگی دیپارتمنت های مسلکی با اعضای کمیسیون توسط مدیریت های اجرائیه اعضای کمیسیون.

 • تنظیم و تأمین ارتباط رئیس و اعضای کمیسیون با رسانه ها در همآهنگی با آمریت اطلاعات و ارتباط عامه جهت انعکاس فعالیت های کمیسیون.

01