دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمان های غیردولتی

این دیپارتمنت به منظور پلان‌گذاری، اداره و سازماندهی پروسه‌های کار نظارت از اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی بر اساس احکام قانون اساسی ایجاد گردیده؛ تا چگونگی تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی در تمامی سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی را بررسی نموده و از موارد عدم تطبیق قانون اساسی در این سازمان‌ها در جهت افزایش میزان تطبیق احکام قانون اساسی به نهاد‌های مسؤول گزارش دهد. این دیپارتمنت در راستای تحقق اهداف  استراتیژیک کمیسیون فعالیت‌های زیادی را انجام داده که اینک فشرده آن بیان می‌شود:  

  1. ۱۹۶ مورد نظارت از سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی که شامل پوهنتون‌های خصوصی، دارالمعلمين‌های خصوصی، انستيتوت‌های خصوصی، مکاتب خصوصی، شفاخانه‌های خصوصی، انجوها، فابریکات تولیدی خصوصی، سازمان‌های اجتماعی، مؤسسات ارائه خدمات حقوقی خصوصی و شرکت‌های مخابراتی خصوصی می‌گردند؛

  2. شناسایی  بیشتر از 500 مورد عدم رعایت و تطبیق احکام مواد (۱۰، ۲۲،۳۱، ۴۲، ۴۸، ۵۲، ۵۶ و ۷۵  ) قانون اساسی در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی؛

  3. مطالعه و تحلیل ۱۰۷ عنوان طرح قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و لوایح ارسالی کمیته قوانین ریاست جمهوری؛