دیپارتمنت مطالعه قوانین ودریافت تناقضات آنها با قانون اساسی

این ديپارتمنت به‌منظور حصول اطمینان از تشخیص به‌موقع تناقضات قوانین نافذه با قانون اساسی کشور به‌منظور اتخاذ تدابیر لازمه برای رفع آنها ایجاد گردیده است. دیپارتمنت یاد شده در جهت دست‌یابی به اهداف استراتیژیک کمیسیون فعالیت‌های متعددی را انجام داده، که فشرده فعالیت‌های آن قرار ذیل بیان می‌شود:

  1. تحلیل و ارزیابی بیشتر از صد عنوان سند تقنینی نافذه و یافتن موارد متناقض آن با قانون اساسی؛
  2. ارسال موارد متناقض با قانون اساسی به مراجع ذیربط از طریق رهبری کمیسیون؛
  3. پیشنهاد چهار مورد نظریه و مشوره حقوقی جهت رفع تعارض قوانین عادی با قانون اساسی و ارائه آن به جلسه کمیسیون؛
  4. نظارت از رعایت و تطبیق مواد( ۳،۹،۱۵و۳۶ ) قانون اساسی در وزارت‌ها و ادارات مستقل (وزارت‌های زراعت آبیاری ومالداری، معادن وپطرولیم، اطلاعات وفرهنگ وادارات مستقل اراضی و حفظ محیط زیست) که بعد از مطالعه اسناد تقنینی هر یک از ادارات جهت غنامندی بهتر اسناد تقنینی به هر یک سفارشات لازم ارائه شده است؛
  5. مطالعه مسوده های قوانین و طرحهای اسناد تقنینی که از مقام محترم معاونیت دوم به‌طور هفته وار مواصلت میورزد.