دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین

این ديپارتمنت مطابق حکم فقره پنجم ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شده  که به‌منظور رهبری ونظارت  از تشخیص نیاز های انکشاف قوانین در مطابقت با قانون اساسی افغانستان غرض اجرای بهتر امور اداره مربوط فعالیت می‌کند.  دیپارتمنت متذکره طرح تدوین قوانینی را که تا هنوز تدوین و طی مراحل نگردیده اند به بررسی گرفته و جهت تحقیق و انکشاف در امور قانونگذاری طرح و پیشنهاد تدوین، تعدیل، ایزاد و حذف  ۳۰ عنوان قانون پیش بینی شده در قانون اساسی را  به مراجع مربوطه در راستای حاکمیت بیشتر قانون اساسی با طرح های مستند و مستدل ارائه نموده است، که خوشبختانه شماری آنها  تصویب و توشیح شده است.