دپیارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی

این دیپارتمنت به منظور حصول اطمینان از تشخیص نیاز های تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی جهت نظارت از تطبیق درست احکام قانون اساسی، ایجاد گردیده؛ تا ابهاماتی که نزد نهادهای تطبیق کننده احکام قانون اساسی ایجاد می‌شود را، از طریق ارائه تفسیر احکام قانون اساسی، نظریات و مشوره‌های حقوقی رفع نموده تا زمینه حاکمیت بهتر قانون اساسی در کشور فراهم گردد. دیپارتمنت یاد شده در راستای تحقق اهداف استراتیژیک کمیسیون، فعالیت‌های متعددی را انجام داده، که فشرده آن ذیلاً بیان می‌شود:

  1. ارائه 90 نظریه و مشوره حقوقی به مقام ریاست جمهوری٬ مجلسین شورای ملی٬ قوه قضائیه وکمیسیون های مستقل حقوق بشر٬ اصلاحات اداری و انتخابات بر مبنای قانون اختصاصی کمیسیون در ارتباط به مسائلی ناشی از قانون اساسی، که پس از تصویب اعضای محترم کمیسیون به نهاد‌های احاله کننده، فرستاده شده است؛
  2. گردآروی ۸۰  عنوان نظریه مشورتی، حقوقی و تفسیری کمیسیون در مجموعه مدونی تحت عنوان (مجموعه‌ی تفسیرها، نظریه‌ها و مشوره‌های حقوقی کمیسیون از۱۳۸۹تا۱۳۹۳)؛
  3. تدوین مجموعه‌ی از جزوه های رهنمونی تحت عنوان: «رهنمودهای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برای آموزگاران قانون اساسی» بخش اول و دوم (۱۳۹۱-۱۳۹۲)؛
  4. تدویر برنامه های آموزشی داخل خدمت برای کارمندان مسلکی کمیسیون به‌منظور تقویت دانش حقوقی آنان که در نتیجه حدود (۲۵) تن از کارمندان بخش های مسلکی کمیسیون از آن مستفید گردیدند.