تشکیل کمیسیون

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بر مبنای بند اول ماده­ی چهارم قانون اختصاصی آن به‌ شمول رئیس، دارای هفت عضو اعم از زن و مرد است که برای مدت چهار سال از طرف رئیس جمهور به پارلمان معرفی شده و پس از اخذ رأی اعتماد به کار آغاز می‌کنند.

رئیس کمیسیون پس از اخذ رأی اعتماد، بر اساس انتخابات  داخلی میان اعضا برای چهار سال، معاون و منشی کمیسیون هر کدام برای یک سال انتخاب می‌گردند.

 کمیسیون به‌منظور پیشبرد امور اداری و مسلکی، دارای ریاست دارالانشا، دیپارتمنت‌های شش­گانه مسلکی ـ تخصصی، مشاورین حقوقی، ریاست دفترمقام، آمریت پلان و آمریت تفتیش داخلی می­باشد.  هر یکی از  دیپارتمنت‌های مسلکی توسط یکی از اعضای کمیسیون که از طرف مجلس کمیسیون انتخاب می­گردد، رهبری می‌شود.

101