اصول وظایف داخلی کمیسیون

 

اصول وظایف داخلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

فصل اول

احکام عمومی

 

مادۀ اول: این اصول وظایف داخلی به تأسی از احکام  فقرۀ چهارم مادۀ چهارم و فقرۀ هفتم مادۀ هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور تنظیم وظایف داخلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وضع گردیده است.

مادۀ دوم: اصطلاحات آتی در این اصول وظایف دارای معانی ذیل میباشند:

 1. قانون اساسی: قانون اساسی افغانستان؛
 2. قانون کمیسیون: قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
 3. کمیسیون: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
 4. اصول: اصول وظایف داخلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
 5. عضو: هر یک از اعضای هفت گانه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

 

فصل دوم

انتخاب رئیس، معاون و منشی

 

مادۀ سوم: به موجب حکم فقرهای 1و 2 ماده 4 و فقره دوم ماده دهم قانون کمیسیون، کمیسیون دارای رئیس، معاون و منشی است، که رئیس به مدت چهار سال، معاون و منشی هر کدام به مدت یک سال از طریق انتخابات سری به اکثریت ارای اعضای آن انتخاب می شوند.

مادۀ چهارم: (1) هرگاه هیچ یکی از کاندیدان در دور اول حایز اکثریت آرأی (پنجاه + یک) اعضای حاضر نگردند، دور دوم انتخابات میان دو عضو که بیشترین آراء را به دست آورده باشند، برگزار، و عضوی که بیشترین رأی را به دست آورد، برنده حساب میگردد. در صورت تساوی آرا، به عضوی که حایز تجربه، تحصیل و سن بیشتر باشد، ترجیح داده میشود.

(2) معاون و منشی برای سالهای بعدی نیز کاندید شده می­توانند.

فصل سوم

تشکیلات، وظایف و صلاحیت­ها

 

مادۀ پنجم: کمیسیون دارای رئیس، معاون، منشی، اعضاء، مشاورین حقوقی، دیپارتمنت ها و دارالإنشاء می­باشد.

ماده ششم: وظایف رئیس کمیسیون قرار ذیل است:

 1. تدویر و ریاست جلسات کمیسیون و دعوت برای تشکیل جلسۀ فوق العاده؛
 2. رأی گیری پیرامون موضوعات و پیشنهاداتی که نیازمند رأی گیری است و اعلام نتایج آن؛
 3. نمایندگی از کمیسیون در نزد نهادها و مؤسسات دیگر؛
 4. نظارت عمومی از امور مسلکی و اداری کمیسیون (دارالإنشاء)؛
 5.  تطبیق بودجۀ کمیسیون؛
 6. رئیس کمیسیون از صلاحیت های وزیر در امور مالی مطابق احکام قانون تدارکات برخوردار است؛
 7. امضای مکاتیب، پیشنهادات و استعلام ها به نماینده گی از کمیسیون؛
 8.  تقرر، تبدل، عزل و منظوری استعفای کارمندان بست های 3­-5 مطابق احکام قانون؛
 9. هدایات لازم جهت پیشبرد امور کمیسیون؛
 10. اشتراک در جلسات و دعوت هایی که بنام ریاست کمیسیون مواصلت مینماید؛
 11. ارایه گزارش از اجراآت وظایف خویش به جلسات کمیسیون؛
 12. تمثیل، اداره و حفظ حیثیت کمیسیون با بیطرفی کامل؛
 13. منظوری پلان کاری کمیسیون؛
 14. منظوری قراردادها مطابق احکام قانون تدارکات.

مادۀ هفتم: معاون کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت­ های ذیل می­باشد:

 1. اجرای وظایف و صلاحیت­های رئیس در غیاب وی؛
 2.  اجرای وظایف و صلاحیتهای ریاست که رئیس در حضور خویش به شکل کتبی به وی تفویض مینماید؛
 3. معاون کمیسیون در امور مالی صلاحیت مبلغ (300000) افغانی را دارا میباشد؛
 4. امضای مکاتیب، پیشنهادات و استعلام ها به بخش های داخل کمیسیون؛
 5. تقرر، تبدل، عزل و منظوری کارمندان بستهای 6 و اجیران مطابق احکام قانون؛
 6. ارایه گزارش از اجراآت معاونیت به رئیس کمیسیون.

مادۀ هشتم: منشی کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت­های ذیل میباشد:

 1. ترتیب آجندای جلسات؛
 2. تهیۀ گزارش رسمی از مصوبات کمیسیون؛
 3. ارتباط با رسانه ها به منظور نشر اجراآت و فعالیت های کمیسیون؛
 4. نظارت از پخش و نشر گزارشات یومیۀ کمیسیون؛
 5. تنظیم، ترتیب و ثبت مصوبات جلسات کمیسیون و اخذ امضای اعضای حاضر و ملاحظه شد رئیس کمیسیون؛
 6. دعوت اعضاء جهت اشتراک در جلسات؛
 7. ارسال مصوبات جلسات به اعضاء و مراجع ذیربط در صورت لزوم؛
 8. همکاری با ریاست در پیشبرد کار جلسات.

 

 

فصل چهارم

وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون

 

ماده نهم: وظایف اعضای کمیسیون: اعضای کمیسیون دارای وظایف ذیل می باشند:

  1. اشتراک در جلسات کمیسیون؛
  2. اعضای کمیسیون مؤظف اند پلان کاری انفرادی خویش را در مورد وظایف محوله ترتیب و بعد از تایید جلسه کمیسیون، منظوری ریاست کمیسیون را در حشو پلان مرتبه اخذ نماید؛
  3. اعضای کمیسیون مکلف اند از اجراآت خویش مطابق پلان مرتبه به جلسات کمیسیون گزارش دهند؛
  4. اعضای کمیسیون مکلف اند وظایف خارج از پلان انفرادی شان را که از طرف جلسات کمیسیون با آنها سپرده میشود، اجرأ و از چگونگی اجرای آن گزارش دهند؛
  5.  اعضای کمیسیون مکلف اند که در حالت داشتن عذر موجه، غیابت خویش را به اطلاع رئیس کمیسیون برسانند؛
  6. اعضای کمیسیون مکلف اند که در اجرات خویش مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را در نظر داشته باشند.

مادۀ دهم: صلاحیت های اعضای کمیسیون:

اعضای کمیسیون دارای صلاحیت های ذیل میباشند:

   1. اعضای کمیسیون صلاحیت دارند که پیرامون مسایل مطروحه آزادانه ابراز نظر کند؛
   2. اعضای کمیسیون صلاحیت دارند که خود را در پستهای انتخاباتی کمیسیون کاندید کنند و آنها دارای حق رأی مثبت، منفی و مستنکف میباشند.

ماده یازدهم: تدویر جلسات کمیسیون:

 1. نصاب جلسات کمیسیون در صورت حضور پنج نفر از اعضاء تکمیل میگردد؛
 2. تصامیم در جلسات به اساس رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ میگردد؛
 3. در صورت تساوی ارأ، نظر طرفی که رئیس جلسه به آن رأی دهد، اکثریت شناخته میشود؛
 4. جلسات عادی کمیسیون در هفته یکبار در روزهای (یکشنبه) دایر میگردد؛
 5. جلسات فوق العاده به اساس تقاضای رئیس جمهور، شورای ملی، تصمیم رئیس کمیسیون یا تقاضای سه نفر از اعضای کمیسیون دایر میگردد؛
 6. رئیس دارالإنشاء و مشاورین ریاست عمومی کمیسیون میتوانند در جلسات کمیسیون شرکت و در مورد مسایل مطروحه نظر مشورتی بدهد، ولی حق رأی دهی را در جلسات کمیسیون ندارند؛
 7. کمیسیون میتواند در جلسات خویش مسولین ادارات دولتی و غیردولتی را به خاطر بحث روی مسایل مطروحه دعوت نماید. مدعوین در جلسات دارای حق ابراز نظر و مشوره میباشند؛
 8. جلسه مطابق آجندا پیش برده می­ شود. جلسه توسط رئیس جلسه افتتاح و آجندای آن توسط منشی قرائت می­گردد. پیشنهادات خارج از آجندا که از سوی یک یا چند عضو مطرح گردد، از سوی رئیس جلسه مطرح و در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر داخل آجندای همان جلسه قرار می­گیرد.

فصل پنجم

دیپارتمنت ها

مادۀ دوازدهم: کمیسیون به منظور پیشبرد وظایف خویش دارای دیپارتمنت های ذیل می باشد:

 1. دیپارتمنت مطالعۀ قوانین نافذه و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی؛
 2. دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی؛
 3. دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره­های حقوقی؛
 4. دیپارتمنت انکشاف قوانین؛
 5. دیپارتمنت تحقیق و آگاهی از قانون اساسی؛
 6. دیپارتمنت نظارت بر اجراآت مؤسسات غیر دولتی؛

عنداللزوم تعداد دیپارتمنت ها کم ویا زیاد شده می تواند.

مادۀ سیزدهم: هر دیپارتمنت توسط یکی از اعضای کمیسیون که از طرف مجلس کمیسیون انتخاب می گردد، رهبری می شود.

 مادۀ چهاردهم: هریک از دیپارتمنتها نظر به نیاز  خود دارای چند کارشناس می­باشد. نحوۀ گزینش و تقرر کارشناسان در طرز العمل جداگانه که به تصویب کمیسیون می­رسد، معین می­گردد.

مادۀ پانزدهم: دیپارتمنت­ها به منظور پیشبرد وظایف شان لایحۀ وظایف و طرز العمل کاری شان را ترتیب و به تصویب کمیسیون می­رسانند.

مادۀ شانزدهم: روسای دیپارتمنتها مؤظف اند از وظایف خویش مطابق طرز العمل به صورت منظم به عضو ذیربط کمیسیون ودر صورت لزوم به جلسات عمومی کمیسیون گزارش دهند.

مادۀ هفدهم: هیأت اداری کمیسیون تمامی مسائل مربوط به احکام مواد هشتم و نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را جهت بررسی و ابراز نظر نخست به دیپارتمنتهای اختصاصی مربوطه راجع میسازد.

مادۀ هجدهم: دیپارتمنتها مؤظف اند، هرگونه نظر و طرح اختصاصی شان را در مورد اجرای وظایف قانونی بعد از تأیید عضو ذیربط کمیسیون در آجندا (دستور کار) جلسۀ عمومی کمیسیون قراردهد و کمیسیون به صورت کل در مورد تصمیم  اتخاذ مینماید.

مادۀ نوزدهم: دیپارتمنت­ها بدون تصویب مجلس کمیسیون، حق ندارند از طرف کمیسیون به اظهار نظررسمی بپردازند.

 

فصل ششم

دارالإنشاء

 

مادۀ بیستم: کمیسیون برای پیشبرد امور اداری و اجراآت خود دارای دارالإنشاء می باشد. در رأس درالانشاء رئیس قراردارد.

مادۀ بیست و یکم: رئیس، مأمورین و سایر کارکنان دارالإنشاء مطابق احکام قانون و طرز العملی که از طرف کمیسیون تصویب می­گردد، استخدام می­گردند.

مادۀ بیست و دوم: تشکیل دارالإنشا از طرف کمیسیون تصویب و بعد از منظوری مقام ریاست جمهوری، مورد تطبیق قرار می­گیرد.

مادۀ بیست و سوم: دارالإنشاء وظایف خود را مطابق احکام قانون و طرز االعملی که ازطرف کمیسیون تصویب می­گردد، اجراء می­کند.

مادۀ بیست و چهارم: رئیس دارالإنشا از اجراات خویش به رئیس کمیسیون گزارش میدهد.

مادۀ بیست و پنجم: این اصول وظایف به تاریخ 14/6/1389توسط اعضای کمیسیون تصویب وبعد از امضای رئیس کمیسیون نافذ است.