ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی

این دیپارتمنت به منظور اداره و رهبری در عرصه تأمین ارتباطات با ادارات دولتی جهت آگاهی دهی احکام قانون اساسی افغانستان ایجاد گردیده؛ تا مردم نسبت به احکام قانون اساسی آگاهی حاصل نموده، از یک سو از حقوق اساسی شان آگاهی یابند و از جانب دیگر رویه‌های عدم رعایت احکام قانون اساسی که ناشی از عدم آگاهی می‌شوند، نیز جلوگیری شود. ديپارتمنت متذکره يک سلسله فعالیت‌های زیربنایی را در راستای آگاهی دهی از  قانون اساسی انجام داده که فشرده آن قرار ذیل است:

  1. تدویر سیمینارها و گفتمان‌های قانون اساسی در ۳۶  اداره مرکزی، ۲۲ ناحیه شهر کابل، ۲۰ دانشگاه دولتی و خصوصی، ۱۸ ولایت و سه ولسوالی ولایت کابل؛ که بر اساس آن حدود 16000 تن به گونه مستقیم از مفاد و احکام قانون اساسی آگاهی حاصل نموده اند؛
  2. توزیع 170000 هزار نسخه قانون اساسی، 1200 جلد مجله قانون اساسی و 2300 جلد سالنامه ­های کمیسیون در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی به‌منظور آگاهی شهروندان از احکام قانون اساسی و فعالیت‌های کمیسیون؛
  3. پيشنهاد هفته ملی تصویب قانون اساسی و گنجانیدن آن در تقویم که در سال ۱۳۹۱ از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تأييد و از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ عملی شد؛
  4. پیشنهاد و طرح شامل سازی  احکام قانون اساسی در نصاب آموزشی مکاتب و دانشگاه‌ها، که  بر اساس آن وزارت محترم معارف در مضامین تعلیمات مدنی برخی معلومات را در رابطه به قانون اساسی کشور گنجانیده و همچنین طرح یاد شده از طرف شورای علمی دانشگاه کابل مورد پذیرش قرار گرفته است؛

 پیشنهاد و طرح نامگذاری جاده‌ها و چهار راه‌ها به نام قانون اساسی، که خوشبختانه طرح یادشده تا کنون بوسیله شهرداری‌های شهر‌های کابل، باميان، فراه، کندهار، ننگرهار، بدخشان، سمنگان، میدان وردک و بلخ تطبیق گردیده است.