د ۱۳۹۱کال مصوبې

د 1391کال مصوبې

د مصوبی شمیره ـ۵۶-۱ نیټه ـ ۱۳۹۱-۱-7.pdf

د مصوبی شمیره ـ۵۷-۲ نیټه ـ ۱۳۹۱-۱-pdf .3

د مصوبی شمیره ـ۵۸-۳ نیټه ـ ۱۳۹۱-۲-۳  .pdf

د مصوبی شمیره ـ۵۹-۴ نیټه ـ ۱۳۹۱-۲-۱۰.pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۰-۵ نیټه ـ ۱۳۹۱-۲-۱۷.pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۱-۶ نیټه ـ ۱۳۹۱-۲-۱۸.pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۲-۷ نیټه ـ ۱۳۹۱-۳-۱۴ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۳-۸ نیټه ـ ۱۳۹۱-۴-۴   .pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۴-۹ نیټه ـ ۱۳۹۱-۴-۱۸  .pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۵-۱۰ نیټه ـ ۱۳۹۱-۴-۱۸.pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۶-۱۱ نیټه ـ ۱۳۹۱-۵-۱.  pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۷-۱۲ نیټه ـ ۱۳۹۱-۵-۸-۹.pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۸-۱۳ نیټه ـ ۱۳۹۱-۵-۱۵ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۶۸-۱۴ نیټه ـ ۱۳۹۱-۵-۲۲ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۰-۱۵ نیټه ـ ۱۳۹۱-۶-۵   .pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۱-۱۶ نیټه ـ ۱۳۹۱-۶-۱۲ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۲-۱۷ نیټه ـ ۱۳۹۱-۶-۱۹ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۳-۱۸ نیټه ـ ۱۳۹۱-۶-۲۶.pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۴-۱۹ نیټه ـ ۱۳۹۱-۸-۲۱.pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۵-۲۰ نیټه ـ ۱۳۹۱-۸-۲۸.pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۶-۲۱ نیټه ـ ۱۳۹۱-۹-۵ .pdf

د مصوبی شمیره ـ۷۷-۲۲ نیټه ـ ۱۳۹۱-۹-۱۲.pdf