دقوانینودمطالعی اوله اساسې قانون سره دتناقضاتو موندلو ډیپارټمنټ

دقوانینودمطالعی اوله اساسې قانون سره دتناقضاتو موندلو ډیپارټمنټ