د دولتی ادارو او وزارتونو پرکړنو داساسی قانون پرتطبیق دڅارنې ډیپارټمنټ

د دولتی ادارو او وزارتونو پرکړنو داساسی قانون پرتطبیق دڅارنې ډیپارټمنټ