دغیر دولتی سازمانو نو او موسسو له کړنو څخه داساسی قانون پرتطبیق دڅارنې ډیپارټمنټ