له موږ سره اړېکې

له موږ سره اړېکې:-


اسرارالله "همدرد" داساسی قانون پرتطبیق د څارنی خپلواک کمیسیون دمقام دفتر رییس

ایمیل آدرس : asrar.hamdard@icoic.gov.af --- asrar_hamdard@yahoo.com

تیلفون : 0744125588  -  0786155014


محمد داود "داود" دبهرینو اریکو لوی مدیر

 ایمیل آدرس:- mohammad.daud1@yahoo.com ---  m.daud@icoic.gov.af

تیلفون:- 0789497603 - 0744933371 


محمد ایمل "فضلی" د ویب سایت لوی مدیر

ایمیل :  aimal.fazli@icoic.gov.af