سندونه

سرليک
داساسی قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون کالنۍ 1391 په بشپړه توګه کتل
داساسی قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون کالنۍ 1390
جزیات: داساسی قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون کالنۍ 1390
په بشپړه توګه کتل
داساسی قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون کالنۍ ۱۳۸۹
جزیات: داساسی قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون کالنۍ ۱۳۸۹
په بشپړه توګه کتل