اعلان دعوت برای داوطلبی مقدار{60000}لیترتیل مورد نیاز

تاریخ نشر: Feb 12, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان دعوت برای داوطلبی مقدار{60000}لیترتیل مورد نیاز

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی{  ICOIC/NCB/005}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی خویش را جهت تهیه مقدار(۴۰۰۰۰) چهل هزارلیترتیل پطرول نوع (T80) ومقدار(20000)بیست هزارلیتر تیل دیزل نوع (L62) مورد ضرورت خویش به مصرف برسا ند.

2۔داوطلبی ازطریق روش بازداخلی مطابق قانون تدارکات،احکام طرزالعمل تدارکات ومتحدالمال ها راه اندازی میشود.

3. داوطلبی بین شرکت های داخلی که دارای جوازقانونی  باشند صورت میگیرد.

4. داوطلبان واجد شرایط علاقمنــــد میتوانند مشخصات وشرطنامه را از ـــــاعت (9 الی 3) بعدازظهرازمدیریت قرارداد های کمیسیون بدست بیاورند.

5.مجموعه مکمل شرطنامه ومشخصات به زبان دری  برای داوطلبان به اساس درخواست تحریری درمقابل مبلغ (500) افغانی  قابل دسترس میباشد.

6. فرستادن آفرها از طریق انترنت قابل قبول نبوده افر های د یر رسیده رد خواهد شد، آفرها درحضورداشت داوطلبان  ویا نماینده گان رسمی شان ازجانب هیت مؤظف گشوده خواهد شد. تمام آفرها باید همراه با تضمین آفر/ تضمین نامۀ آفر به مبلغ (۱۵۰۰۰۰) یکصدو پنجاه  هزارافغانی باشد .

آفرها عنوانی آدرس ذیل  قبل از ختم معیاد معینه  تحویل داده شوند .

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : دوشنبه7/حوت/1396 به ساعت 9:59قبل ازظهر میباشد.

مجلس آفرگشایی:یکشنبه 7/حوت/1396 به ساعت 10:00قبل ازظهر میباشد.

آدرس: ریاست عمومی دارالانشأ ، مدیریت قراردادها.

سرک اول شیرپور ناحیه دهم شهر کابل

شماره های تماس{0799360502}{0799013304}