داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد دعوت برای داوطلبی مقدار{55000}لیترتیل مورد نیاز
اعلان مجدد دعوت برای داوطلبی مقدار{55000}لیترتیل مورد نیاز نوع داوطلبی: بازداخلی(NCB) شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی{ ICOIC/NCB/005} نوع بودجه: بودجۀ عادی 1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی خویش را جهت...
Aug 06, 2017 Aug 20, 2017