گزارشات دیپارتمنت

 

گزارشات دیپارتمنت طی سال 1396

  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان حمایت از حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی در ولایت بدخشان..pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی  در وزارت تجارت وصنایع..pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در ریاست امور زنان ولایت کابل.pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان جلب حمایت از قانون اساسی در ارگانهای محلی  ولایت پروان.pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (قانون اساسی وحقوق شهرونده) در جمعیت هلال احمر..pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت فواید عامه.pdf
  • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در ولسوالی سروبی ولایت کابل.pdf

 

گزارشات دیپارتمنت طی سال 1395

گزارشات دیپارتمنت