فعالیت ها ودستآورد ها

فعالیت ها ودستآورد ها

گزارشات سال 1395 دیپارتمنت :

 گزارش مکمل از تدویر سمینار (دافغانستان په اساسی قانون کی داتباعو اساسی حقونه او وجایبو) در ولایت قندهار .pdf

گزاش مکمل از تدویر سمینار در ولایت هرات.pdf

 

پلان تدارکاتی 14جدی ۱۳۹۱دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

خلص گزارش اجرات دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی از او جدی 1390 الی 5 جدی 1391.pdf

رهنمود آگاهی از قانون اساسی برای اردوی ملی دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

رهنمود عمومی تدویر ورکشاپ ها وسیمینار هادیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

سال 1390 گزارش از سرطان الی حوت دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

نحوه بگزاری سییمنار دو روزه اصل تفکیک قوا دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

گزارش 14 جدی1390 دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

گزارش ربع اخیر سال 1390 دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

گزارش ولایت بامیان دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی.pdf

ورکشاپ حاکمیت قانون اساسی و حمایت از آن در ولایت ننگرهار.pdf

گزارش مکمل ازولایت قندهار.pdf