تماس با ما

تماس با ما :


اسرارالله "همدرد" رییس دفتر مقام کمیسیون

ایمیل آدرس:  asrar.hamdard@icoic.gov.af --- asrar_hamdard@yahoo.com

تیلفون : 0744125588  -  0786155014


سید حمیدالله "موسویان" آمر اطلاعات وارتباط عامه

ایمیل آدرس :ha.ullah.mussawyan@gmail.com   -- hamidullah.mussawyan@icoic.gov.af   

تیلفون      : 0744933351 


محمد داود "داود" مدیر عمومی ارتباط خارجه

ایمیل آدرس:- mohammad.daud1@yahoo.com --   m.daud@icoic.gov.af 
                              
تیلفون :-       0744933371 -  0789497603 

محمد ایمل "فضلی " مدیرعمومی ویب سایت 

ایمیل آدرس:- aimal.fazli@icoic.gov.af