تماس با ما

تماس با ما :

--------------

سید حمیدالله "موسویان" آمر اطلاعات وارتباط عامه

ایمیل آدرس :ha.ullah.mussawyan@gmail.com   -- hamidullah.mussawyan@icoic.gov.af   

تیلفون      : 0744933351 
----------------------------------------------------------------------------

محمد داود "داود" مدیر عمومی ارتباط خارجه

ایمیل آدرس:- mohammad.daud1@yahoo.com
                                m.daud@icoic.gov.af 
 
تیلفون :-       0744933371 -  0789497603 
-----------------------------------------------------------------------------

محمد ایمل "فضلی " مدیرعمومی ویب سایت 

ایمیل آدرس:- aimal.fazli@icoic.gov.af 

تیلفون :- 0744933341

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------