اهداف و دورنمای کمیسیون

دیدگاه:

  • تحقق حاکمیت  قانون اساسی ، ارتقأ اگاهی عامه از قانون اساسی وتقویت روند های دموکراسی درپرتو قانون اساسی ازطریق نظارت برتطبیق قانون اساسی.

ماموریت:

  • ایجاد و تطبیق چارچوب پالیسی  نظارتی مؤثر و کارآ بر تطبیق قانون اساسی درسطح کشور درراستای  قانون اساسی درپرتو نظارت برتطبیق قانون.