باز دید مقام کمیسیون از کارمندان ریاست عمومی دارالانشاء

باز دید مقام کمیسیون از کارمندان ریاست عمومی دارالانشاء

قبل ظهر یکشنبه ۱۹ جوزا سال روان، محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از کارمندان ریاست عمومی دارالانشاء به مناسبت عید سعید فطر، بازدید به عمل آورد.

در این بازدید مقام محترم کمیسیون را اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، محمد ادریس برمک مشاورحقوقی کمیسیون، محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی همراهی می کردند.

محترم داکتر هدایت الله حبیب، رئیس عمومی دارالانشاء کمیسیون بعد از خوش آمدید، عید سعید فطر را برای رئیس کمیسیون و رؤسای همرای مقام کمیسیون تبریک گفته سپس در مورد پیشبرد وظایف و کارکرد های شعبات ریاست عمومی دارالاشنا گزارش ارائه نمودند.

محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، عیدسعید فطر را برای تمامی کارمندان تبریک گفته، پیرامون وظایف روزمره آنها افزود: یکی از مهمترین بحث ها، نظم و دسپلین در یک اداره می باشد که باید توسط کارمندان  اداره با در نظر داشت قانون ومقرره کارکنان خدمات ملکی رعایت گردد، بعداً در خصوص پیش برد و اجرای بهتر وظایف به شعبات هدایت لازم صادر نمودند و بر حضورکارمندان در ساعات رسمی تاکید کردند.

در اخیر رئیس کمیسیون ازطبخ غذا چاشت کارمندان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از آشپزخانه دیدن بعمل آورند و تاکید نمود که رعایت نظافت و پاکی در آشپزخانه و تهیه غذا صحی برای کارمندان امر لازم و ضروری می باشد.