برگزاری انتخابات پست‌های معاونیت و منشی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قبل از ظهر چهارشنبه 29 حوت 1397، انتخابات پست‌های معاونیت و منشی این کمیسیون را با حضور تمامی اعضا و با نظارت نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات برگزار نمود.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، صحبت نموده، یاد آور شد که کمتر از یک سال میعاد خدمت اعضای کمیسیون باقی مانده و امیدواریم با گزینش هیأت اداری کمیسیون بتوانیم بهتر از پیش در راستای حاکمیت قانون فعالیت کنیم.

 

متعاقباً کاندیدان پست‌ معاونیت کمیسیون هریک داکتر عبدالله شفایی و داکتر عبدالرؤوف هروی، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری شانرا، مدت پنج دقیقه بیان نمودند.

در ادامه انتخابات پست معاونیت کمیسیون برگزار گردید، که از میان شش رأی، آقایان دکتر شفایی و دکتر هروی اعضای کمیسیون هر یک سه سه رأی بدست آورند، که به دلیل تساوی آرا وعدم تکمیل اکثریت مطلق، مطابق طرزالعمل انتخابات داخلی کمیسیون، روند رأی گیری به دور دوم کشیده شد. در این خصوص تصمیم اعضا بر این شد تا انتخابات دور دوم معاونیت کمیسیون پس از اولین جلسه‌ی رسمی اعضا در آغاز سال 1398 برگزار گردد.

بعداً قضاوتیار محمد عارف حافظ که یگانه کاندید پست منشی کمیسیون بود، برنامه‌های کاری خویش را بیان نموده و بر اساس نتایج آرا با کسب چهار رأی مثبت، منحیث منشی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی انتخاب گردید.

لازم به یاد آوری است که مطابق قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی معاون و منشی کمیسیون برای مدت یک سال از طریق رأی سری، آزاد و مستقیم اعضا، انتخاب می‌گردد.