جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قبل از ظهر یک‌شنبه 5 حوت 1397، تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشای کمیسیون جلسه‌ی خویش را دایر کرد.

ابتدا محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو و منشی کمیسیون، از چگونگی تطبیق مصوبات و فیصله‌های جلسات قبلی کمیسیون، به اعضای جلسه گزارش داد، سپس  روی موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفته، با توجه به احکام قانون اساسی تصامیم مقتضی اتخاذ شد.

ابتدا نظریه حقوقی کمیسیون در پاسخ به احاله مشرانو جرگه شورای ملی مبنی بر نشر لیست شماری مظنونین از طرف وزارت امور داخله در شبکه‌های اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظریه حقوقی یاد شده در پرنسیپ مورد تأیید واقع شد و به دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره‌های حقوقی وظیفه سپرده شد تا  نظریه متذکره پس از امضا و تأییدی اعضای کمیسیون به مراجع مربوطه ارسال نماید.

در ادامه شاخص‌های نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی که توسط دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات غیر دولتی به مجلس کمیسیون ارائه گردیده بود،  مورد بحث و تبادل نظر واقع شده، در این خصوص مقرر شد که دیپارتمنت یاد شده پس از درج نکته نظرات اعضای کمیسیون، اصلاحات لازم را در طرح متذکره بمیان آورده و به مجلس بعدی کمیسیون جهت تصویب ارائه نماید.

هم‌چنین اعضای مجلس فیصله نمودند که ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون، پلان استراتیژیک پنج ساله و پلان کاری سال مالی 1398 کمیسیون را در جریان یک هفته کاری، پس از  توحید نظریات اعضای کمیسیون در زمینه، جهت تأییدی به مجلس کمیسیون ارائه کند.

مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.