جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد

امروز یک‌شنبه 7 دلو 1397 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور اعضا تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون جلسه خویش را دایر و روی موضوعات ذیل بحث و تصامیم لازم مبتنی بر احکام قانون اساسی، اتخاذ شد.

ابتدا منشی کمیسیون از تصامیم و تفاهمی که در جلسه‌ی با مسؤولین وزارت معارف روی گنجانیدن مفاهیم و محتوای قانون اساسی در نصاب تعلیمی، صورت گرفته بود؛ گزارش داده و طرحی که در این خصوص از طرف دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، تهیه گردیده بود، در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد تا رییس دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین در جلسات بازنگری و تدوین نصاب تعلیمی وزارت معارف اشتراک نموده و یافته‌های خویش را از جلسات یاد شده به مجلس کمیسیون گزارش دهد.

در ادامه گزارشی که از طرف مشاوریت حقوقی مقام کمیسیون، در ارتباط به  مسوده استراتیژی کمیسیون تهیه گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفته، در این خصوص مقرر گردید که مسوده  استراتیژی  با رؤسای دیپارتمنت‌ها و اعضای کمیسیون در میان گذاشته شود، تا پس از  درج نظریات به جلسه بعدی کمیسیون جهت تصمیم گیری ارائه شود.

در اخیر شاخص‌های نظارت از احکام قانون اساسی که توسط دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی تهیه گردیده بود، مورد بررسی و بحث قرار گرفته در زمینه فیصله به عمل آمد تا کمیته‌ی تدوین شاخص‌های نظارت از احکام قانون اساسی تحت ریاست قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون کمیسیون، تمامی احکام قانون اساسی را شاخص بندی نموده و جهت تصمیم‌گیری به جلسات بعدی کمیسیون ارائه نماید.

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.