برگزاری جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با حضور اعضا تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون برگزار شد.

ابتدا محترم داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون از چگونگی اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل بحث و بررسی صورت گرفته، در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

نخست روی گزارش موارد نقض احکام قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفته، در خصوص نشر آن فیصله به عمل آمد تا از طریق وسایل ارتباط جمعی کمیسیون نشر و همگانی شود، تا از تکرار نقض احکام قانون اساسی جلوگیری گردد.

بعداً احاله وزارت دولت در امور پارلمانی در خصوص «مصوبه ولسی جرگه شورای ملی بر تصویب دلایل رد مقام عالی ریاست جمهوری در مورد قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی» و احاله اداره مستقل ارگان‌های محل در خصوص « برگزاری انتخابات هیأت اداری شوراهای ولایتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به دلیل این‌که از طریق نهاد های ذکر شده در ماده نهم قانون کمیسیون احاله‌های متذکره مواصلت نورزیده بود، تصمیم اتخاذ گردید تا به مراجع مربوطه ابلاغ گردد که احاله‌های خویش را مطابق به قانون کمیسیون از طریق نهاد های ذکر شده در ماده نهم قانون کمیسیون جهت تصمیم گیری ارسال نمایند.

در ادامه عدم برگزاری به موعد انتخابات شوراهای ولایتی مطابق به احکام قانون اساسی، که نقض صریح قانون اساسی می‌باشد و همچنین مخالفت بند چهارم فقره اول ماده سی و هشتم قانون انتخابات با حکم ماده شصت و دوم قانون اساسی، مورد بحث قرار گرفته، فیصله به‌عمل آمد که اعلامیه‌ی در این خصوص تهیه و از طریق رسانه‌ها منتشر گردد، تا  اقدامات عملی در جهت جلوگیری از نقض احکام قانون اساسی توسط نهاد های مسؤول صورت گیرد.