محفل گرامی‌داشت از هفته ملی قانون اساسی در وزارت امور خارجه

از هفته ملی قانون اساسی بعد از ظهر چهار شنبه 19 جدی 1397 طی محفلی در تالار جلسات وزارت امور خارجه با حضور رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، نمایندگان پارلمان و ادارات دولتی، تجلیل به‌عمل آمد.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، محترم ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه، ضمن خوش آمدید به حضور مهمانان، هفته ملی قانون اساسی را به تمامی مردم افغانستان تبریک عرض نمود. وی ابراز داشت که قانون اساسی در تعیین سرنوشت سیاسی مردم افغانستان تقش بسیار مهم و بنیادین دارد، که طی آن تمامی حقوق و آزادی‌های مردم تضمین گردیده است. وی جایگاه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در امر ایجاد توازن میان قوای سه‌گانه دولت مهم و ارزنده خواند.

بعداً محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صحبت نموده، ضمن تبریکی هفته ملی قانون اساسی، ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قوانین اساسی در سطح منطقه می‌باشد، که طی آن برابری تمامی اتباع کشور تضمین گردیده است.

رییس کمیسیون اظهار داشت که بر مبنای حکم ماده چهارم قانون اساسی حاکمیت از آن مردم بوده و از جانب دیگر هیچ یکی از اتباع افغانستان از تابعیت محروم نمی‌شود. وی بیان داشت که وزارت امور خارجه باید در راستای تطبیق حکم ماده هفتم و هشتم قانون اساسی تلاش جدی نماید، زیرا از طریق این وزارت افغانستان به کنوانسیون های بین المللی الحاق می‌کند، اما کنوانسیون های که افغانستان به آن‌ها الحاق نموده در محاکم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و زمینه تطبیق آن فراهم نشده است.

سپس محترم احمد جاوید رووف رییس روابط بین المللی مشرانو جرگه پیرامون موضوع صحبت نموده، قانون اساسی افغانستان را  یکی از بهترین قوانین اساسی در سطح منطقه دانسته، اما ابراز داشت که این قانون از طرف هر سه قوه دولت در بسا موارد نقض گردیده است و ما نگذاریم که نقض قانون اساسی به عنوان یک رویه تبدیل گردد.

در ادامه محترم داکتر عبدالقیوم سجادی عضو روابط بین المللی ولسی جرگه به ایراد سخن پرداخته، ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان دارای دو ویژگی برتر می‌باشد که عبارت اند از اسلامی بودن و دموکراتیک بودن آن. این دو شاخصه باعث امتیاز قانون اساسی افغانستان نسبت به قوانین اساسی کشور در گذشته شده است. دکتر سجادی ابراز داشت که متأسفانه در راستای اجرا و تطبیق احکام قانون اساسی ما به مشکل مواجه بودیم و در بسا موارد قوای سه گانه دولت قانون اساسی را نقض کرده. وی ریشه نقض احکام قانون را در فرهنگ سنتی و قبیلوی دانسته که طی آن فرهنگ قانون گریزی در سطوح مختلف جامعه حاکم است.

در اخیر محترم رامین معنوی رییس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه روی موارد مهم قانون اساسی صحبت نموده، یاد آور شد که آگاهی از قانون اساسی وظیفه تمامی شهروندان است.