جلسه رییس وا عضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، با مسؤولین و کارشناسان بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون وصلح جهانی

جلسه رییس وا عضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، با مسؤولین و کارشناسان بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون وصلح جهانی

قبل از ظهر امروز  شنبه 3 قوس 1397 رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با مسؤولین بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی، تشکیل جلسه داد. هدف از برگزاری این جلسه شریک ساختن تجربه کارشناسان و متخصصین بنیاد ماکس پلانک در بخش تطبیق و حاکمیت قانون اساسی با مسؤولین و هیأت رهبری کمیسیون خوانده شده است.

ابتدا رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی مسؤولین بنیاد ماکس پلانک را در کمیسیون خیر مقدم گفته و ضمن اظهار تشکر و قدردانی از بنیاد مذکور جهت همکاری با کمیسیون در برگزاری ورکشاپ‌های ارتقای ظرفیت، یاد آور شد که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصمم است تا حاکمیت قانون اساسی را در کشور بیشتر نموده و چالش‌های که در برابر تطبیق آن موجود است را، شناسایی و در راستای حل آن اقدامات عملی نماید. وی استفاده از تجربیات متخصصین بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی را مهم ارزیابی نمود.

سپس محترم  کیوبارت پاتریک مسؤول ارشد بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون در افغانستان، صحبت نموده یاد آور شد که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، یکی از ارگان های مهم دولتی افغانستان است که فعالیت‌های خویش را به‌گونه سیستماتیک، منسجم و پلان محور انجام داده، که دست آوردهای خوبی را در بخش حاکمیت قانون در افغانستان داشته است. وی ابراز داشت که بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی مصمم است که در بخش ظرفیت‌سازی مسلکی کارمندان، با کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی همکاری‌های بیشتر نماید.

          لازم به یاد آوری است که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در همکاری بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون، ورکشاپ پنج روزه ارتقای ظرفیت را برای کارمندان بخش مسلکی کمیسیون در ارتباط به «روشهای نظارت از تطبیق قانون اساسی»، در تالار مجالس کمیسیون دایر کرد. هدف این سیمینار ارتقای ظرفیت کارمندان بخش های مسلکی کمیسیون و آشنایی آنان  با روش های معمول نظارت از تطبیق قانون اساسی در جهان خوانده شده است.