برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی سه شنبه 20 سنبله 1397 جلسه فوق العاده خویش را با حضور اعضا تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی برگزار کرد.
نخست محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو و منشی کمیسیون از تطبیق و اجرایی شدن مصوبات جلسه قبلی کمیسیون به اعضای جلسه گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل در روشنایی احکام قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفته، تصامیم لازم به اتفاق آرا اتخاذ شد.
ابتدا احاله ولسی جرگه در خصوص حذف کاندیدان از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه 1397 مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در این زمین تصمیم اتخاذ شد که اسناد و مدارک لازم از کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی پیرامون موضوع مطالبه گردیده، با توجه به یافته‌های مستند، مشوره حقوقی در زمینه ترتیب و پس از تأییدی اعضای کمیسیون به نهاد های ذیربط ارسال گردد.

سپس گزارش عدم رسیدگی به دعوای ناشی از پروسه استخدام CBR توسط محاکم مورد بحث و بررسی قرار گرفته، فیصله به عمل آمد که عدم رسیدگی به دعوای ناشی از پروسه استخدام CBR توسط محاکم، خلاف حکم صریح ماده 120 قانون اساسی بوده، در این خصوص به دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی وظیفه سپرده شد که پس از دعوت مسؤولین بورد تعیینات خدمات ملکی و مطالبه طرزالعمل‌های مربوطه، نظریه حقوقی به منظور رعایت و تطبیق بهتر احکام قانون اساسی در زمینه‌ی یادشده ترتیب و جهت تأیید اعضای کمیسیون به جلسه بعدی ارائه گردد.
در ادامه احاله کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط به استعفای شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی و عدم تکمیل نصاب جلسات برخی از شوراهای ولایتی، مقرر شد که درخصوص حل مشکل یادشده، مشوره حقوقی ترتیب و پس از تصویب اعضای کمیسیون به ادارات مربوطه فرستاده شود.
مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.