دعوت منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ارتباط به ارائه معلومات در خصوص حذف نام 35 تن از کاندیدان ولسی جرگه، به کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

دعوت منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ارتباط به ارائه معلومات در خصوص حذف نام 35 تن از کاندیدان ولسی جرگه،

به کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

قبل از ظهر سه شنبه 5 سنبله 1397، محترم علی‌رضا روحانی منشی و عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، بر اساس دعوت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به مقر این کمیسیون حضور یافته و در ارتباط به حذف برخی نامزدان ولسی جرگه از لیست نهایی معلومات ارائه نمود. این جلسه با حضور رییس و تمامی اعضای کمیسیون دایر گردید.

 ابتدا اعضای کمیسیون حضور آقای روحانی منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را در مقر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی خیر مقدم گفته، هدف از جلسه یاد شده را طلب وضاحت و ارائه معلومات در ارتباط به حذف کاندیدان معترض از لیست نهایی انتخابات پارلمانی از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با توجه به حکم ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حکم مواد 25 و 33 قانون اساسی، مواد 39 و 44 قانون انتخابات و ماده 79 کد جزا دانست.

سپس هر یکی از اعضای کمیسیون پرسش‌های شان‌را در خصوص چگونگی میکانیزم کاری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و دلایل حذف نامزدان معترض از لیست نهایی انتخابات پارلمانی با توجه به رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی در ارتباط به حقوق اساسی اتباع، مطرح نمودند.

در ادامه محترم علی‌رضا روحانی عضو و منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده، ابراز داشت که کمیسیون شکایات با توجه به حکم مواد 39 و 44 قانون انتخابات 35 تن از نامزدان را، بنابر دلایل قانونی غیر واجد شرایط دانسته است. وی افزود، برخی از نامزدان حذف شده ادعا دارند که به آنان فرصت استیناف خواهی داده نشده و با آنان برخورد دوگانه صورت گرفته است. در ارتباط به این ادعا ابراز  داشت که دوسیه‌های آنان به شکل مستقیم از طرف کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته، از همین رو مطابق به قانون نیاز به استیناف خواهی نمی‌باشد، زیرا شکایاتی که از طرف دفاتر ولایتی و کمیسیون ویژه موضوع فقره  دوم ماده 44 قانون انتخابات، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نیاز به استیناف طلبی دارد، نه مواردی که از طرف کمیسیون مرکزی شکایات مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای روحانی در ارتباط به این‌که برخی از معترضین ادعا دارند که در مورد آن‌ها اصلاً شکایت صورت نگرفته، اما از لیست حذف گردیده اند، نیز ابراز داشت که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به حکم قانون صلاحیت دارد تا به مواردی که اصلاً از طرف کسی شکایت صورت نگرفته،  نیز در جهت تطبیق و رعایت قانون بررسی خویش را انجام داده و در مورد آن تصمیم‌گیری نماید.

در اخیر اعضای کمیسیون از توضیحات و پاسخ‌های آقای روحانی تشکری نموده، ابراز داشت که  یکی از اهداف اساسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی،  نظارت از رعایت حقوق اساسی اتباع و تقویت نهاد‌های اساسی دولت می‌باشد، تا حاکمیت قانون اساسی بیشتر تأمین گردد و این امر از طریق ارائه معلومات و همکاری‌های متقابل میان نهاد های اساسی دولت امکان پذیر است.