دعوت از مسؤولین شرکت برشنا در ارتباط به ارائه خدمات برق رسانی به شهروندان در مجلس کمیسیون

 دعوت از مسؤولین شرکت برشنا در ارتباط به ارائه خدمات برق رسانی به شهروندان در مجلس کمیسیون

بر اساس مصوبه جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، مسؤولین ارشد وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا امروز سه شنبه 12 سرطان 1397، جهت ارائه معلومات به کمیسیون دعوت گردیدند،  که هیأت عامل شرکت برشنا در جلسه حضور یافته اما مسؤولین وزارت انرژی و  آب با وجود اطلاع قبلی از حضور در مجلس کمیسیون ابا ورزیدند. در این مجلس که به ریاست محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون و سرپرست کمیسیون دایر گردیده بود، داکتر عبدالرؤوف هروی عضو و منشی، داکتر سید ابوبکر متقی عضو و داکتر هدایت الله حبیب رییس عمومی دارالانشای کمیسیون، محترمین الیاس صمدی، داکتر فاروق بشر و  حبیب الله عمر اعضای هیأت عامل شرکت برشنا نیز حضور داشتند.

 ابتدا محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون و سرپرست کمیسیون، حضور هیأت عامل شرکت برشنا را خیر مقدم گفته، ابراز داشت که هدف از برگزاری جلسه امروزی دریافت راهکارهای مناسب در خصوص ارائه بهتر خدمات برق رسانی توسط وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا برای شهروندان کشور در مطابقت به احکام قانون اساسی میباشد.

بعداً گزارشی در ارتباط به وضعیت ارائه خدمات برق رسانی توسط شرکت برشنا و تطبیق احکام قانون اساسی، که از طرف دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی تهیه گردیده بود قرائت گردیده، باتوجه به آن روی موضوعات ذیل بحث و بررسی صورت گرفت:

اولاً چگونگی عدم تطبیق قانون تنظیم خدمات برق از طرف شرکت برشنا که بیانگر عدم رعایت مواد پنجم و  هفتاد و پنجم   قانون اساسی میباشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به مسؤولین شرکت برشنا هدایت داده شد که در زمینه تطبیق درست احکام قانون اساسی و قوانین ارگانیک در اجراآت و فعالیتهای آن شرکت دقت نموده، تا زمینه نهادمند شدن احکام قانون اساسی بیشتر فراهم شود.

سپس  روی عدم استناد قانونی بر تعیین و جمع آوری مبلغ صرفیه برق از شهروندان در هر دوماه، بحث و بررسی صورت گرفته، مسؤولین شرکت برشنا در این زمینه ابراز داشتند که هرچند در اساسنامه آن شرکت آمده است که صرفیه برق در هر ماه جمع آوری میشود، اما بخش رهایشی را به منظور سهولت شهروندان در هر دوماه جمع آوری می نمایند در حالیکه مصارف برق بخش های تجارتی را در هر یک ماه محاسبه می نمایند.

در ادامه چگونگی پرداخت صرفیه برق از طرف برخی نهادهای دولتی و  افراد زورمند به عنوان یکی از چالشهای شرکت برشنا از طرف مسؤولین آن شرکت مطرح شده، دراین زمینه فیصله به عمل آمد تا افراد و نهادهای که پول صرفیه برق شان را تحویل نمیکنند، شناسایی شده و شرکت برشنا آنها را ضمن معرفی به نهاد های عدلی و قضایی از طریق رسانهها به مردم نیز معرفی نماید.