اعلامیه

 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی توسط کمیسیون مستقل انتخابات

اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نمود: در انتخابات ولسی جرگه، از مجموع ولایت‌های افغانستان، تنها ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نموده است. نظر به این که در ماده 36 قانون انتخابات مقرر نموده است: «حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد». اعلان کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده و نقض ماده 36 قانون انتخابات پنداشته می‌شود.

   با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده 5 و 75 قانون اساسی بر آن تاکید صورت گرفته است، تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت کننده از تطبیق اصول و احکام قانون اساسی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده و از آن کمیسیون محترم می‌خواهد؛ در تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم نموده، و در مورد تصمیم صادره در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، توضیحات قناعت بخش ارایه دهد.

این اعلامیه درجلسه عادی مورخ 10/4/1397 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اتفاق آرای اعضای حاضر مورد تایید قرار گرفت.

 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

مورخ 10/4/1397