برگزاری جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، امروز یک‌شنبه 20 جوزای 1397 با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشا تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، تشکیل جلسه داد.

ابتدا داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون، از چگونگی تطبیق و اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون به اعضای جلسه گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل در پرتو احکام قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفته، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

نخست استعلام‌های هیأت مؤظف اداره عالی بررسی در مورد فعالیت‌های مسلکی و تخصصی کمیسیون مورد بحث قرار گرفته، برخی از پرسش‌های مطرح شده هیأت متذکره که خارج از حیطه صلاحیت و وظیفه شان بوده مورد انتقاد  اعضای کمیسیون قرار گرفته، در زمینه مقرر شد که دیپارتمنت‌های مسلکی پرسش‌ها و استعلام‌های هیأت اداره مذکور را پاسخ نداده و در عوض باتوجه به اسناد تقنینی دیپارتمنت‌های مسلکی پاسخ‌های مستند و مستدل ارائه نموده و پس از تصویب مجلس کمیسیون رسماً عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری و اداره عالی بررسی فرستاده شود.

سپس طرح برنامه تلویزیونی جامعه و قانون که ماهیت رقابتی- تفریحی داشته و از طرف آمریت اطلاعات و ارتباط عامه تهیه گردیده بود، در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته، به منظور بهتر شدن محتوای برنامه متذکره فیصله به عمل آمد که بحث‌های تلویزیونی میز گرد به شکل گفتمان نیز افزود گردد، تا مردم از طریق رادیو- تلویزیون ملی نسبت به احکام قانون اساسی بیشتر آگاهی حاصل نمایند.

در اخیر گزارش و یافته‌های دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی از نظارت شرکت برشنا مورد بحث اعضای مجلس قرار گرفته، به‌منظور غنامندی گزارش یادشده فیصله شد که اساس‌نامه شرکت برشنا مطالبه گردیده و پس از تکمیل شدن اسناد لازم به کمیسیون ارائه گردد، تا پس از تصویب به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شود. همچنین پاسخ مطالبه کمیسیون از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی درخصوص طی مراحل اسناد تقنینی در میعاد معینه آن مطابق به قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته، فیصله به عمل آمد که موضوع از وزارت عدلیه طی نامه رسمی مطالبه گردد.

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.